pondělí 15. června 2009

Neděle 14. června, Barokní letokruhy, putování po Slánsku


Nedělní putování jsme zahájili u Mariánského obelisku ve Velvarech, odkud jsme se přesunuli do Sazené. Přivítal nás emeritní starosta Sazené Ing. Emil Šedivý a starosta nynější – Ing. Rudolf Votruba, kteří se zasadili o novou dominantu obce – sloup se sochou Panny Marie. Tu zhotovil kamenosochař Pavel Kytka, který nám také přiblížil její vznik. Nato jsme zavítali do jeho ateliéru, kde nám Pavel Kytka představil některé další sochy, které opravuje (např. svatojánská socha pro Kralupy). Cenný praktický zážitek a pro některé důležité kontakty.

Následovala zastávka v Nabdíně, cestou jsme si všimli nového křížku nad Nabdínem, zhotoveného podle kresby nabdínského rodáka arch. Bílka. Se starostou Jiřím Andrlem jsme navštívili opravený kostel sv. Barbory, příklad raně barokní architektury, naznačili rozsah památkových ztrát, tou největší je odcizení raně barokní kazatelny, kterou zdobily postavy českých patronů. S obnovou sousoší sv. Jana a Pavla při silnici z Hospozína do Paršenku (Hospozínku) seznámil účastníky exkurze akad. soch. Jakub Rafl, ikonografickou poznámku k patronům počasí na Slánsku – bouřňákům – měl PhDr. Miloš Sládek.

Putování historickou alejí do Zlonic jsme začali u sochy sv. Jana Nepomuckého, kterou v roce 1994 – 1995 restaurovali Jiří Kačer a Marcela Kačerová, socha dříve stávala před zámkem v Budeničkách. PhDr. Vladimír Přibyl a PhDr. Miloš Sládek zdůraznili závažnost poutního kostela sv. Isidora, první připomněl historii a význam architektury, druhý pak legendu o sv. Isidorovi. Tu v překladu Zdeňka Kalisty měl k dispozici každý z účastníků putování. Snad se u této poutní svatyně podaří letos opravit alespoň sanktusní věžičku.
Kolem poledne proběhla návštěva kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích, ve kterém můžeme sledovat průnik původní Kaňkovy barokní architektury a novobarokní úpravy průčelí (F. Ohmann) a posléze vstupu secesní ornamentiky do interiéru (Josef Fanta). Byl připomenut Jan Adam Svoboda, stavebník zlonického baroku a vynikající homiletik, jeho současnou edici svatojánského kázání z roku 1736 si odnesl každý z účastníků v tištěné podobě (ke stažení ve formátu PDF). Kaple sv. Jana Nepomuckého v Jarpicích je drobnou památkou. Před několika lety v beznaději, dnes v naději, a snad, díky grantu Středočeského kraje, bude mít letos i opravenou fasádu. Majitelkou kaple je paní Váňová, která oslavila osmdesáté sedmé narozeniny.

Kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Vraném se představil jako skvělá architektura pozdního baroku, která ovládá krajinu. Je otázkou, nakolik bychom dnes, v rámci památkové péče, byli ochotni přistoupit na novější úpravu věže – štíhlá vertikála je dílem Josefa Fanty (1908), barokní nízká helmice – obdobná, jako v nedalekém Lukově – byla odstraněna. Účastníky zaujala úprava interiéru, ten Gesamtkunstwerk barokní malby, sochařství a architektury … Spitzer, Platzer, Raab a neznámý barokní architekt …

Návštěva kostnice v Pálečku připomněla opět tradiční duchovní rozměr zemědělského Slánska, konečná pozemská stanice … Dr. Miloš Sládek se rozhovořil o přístupu barokního člověka ke smrti, o posledních věcech člověka – smrt, poslední soud, peklo, nebe, očistec … Více nalezne zájemce v jeho knize …Vítr jest život člověka, aneb život a smrt v české barokní próze (nakladtelství H&H, 2000) Malby v kostnici v Pálečku – výjevy ze Starého zákona: Ezechiel, Job – vyobrazení dušiček – jsou jediné zachované na Slánsku, snad se jedná o památku v naději …

Příkladem drobné stavby zachráněné přičiněním Občanského sdružení za rozvoj obce Dřínov byla kaple sv. Vojtěcha v Drchkově.

Poslední zastavení patřilo dominantní, ale opuštěné památce – kostelu sv. Ducha nad Neprobylicemi. Toto zastavení však bylo povýtce literární – spojení historie kraje a díla V. B. Třebízského. Jeho tvorbu připomněl a charakterizoval, a to i ve vztahu k dalším spisovatelům historické prózy (Winter, Jirásek) PhDr. Miloš Sládek, který také přetlumočil Třebízského pověst o vzniku jména Pětipeských. Tento literární blok uzavřel prof. Antonín Leopold, znalec slánské krajiny, historie a milovník díla Václav Beneše Třebízského … U zvonice v Neprobylicích jsme se rozloučili, s nadějí na další setkání …

Průvodce (PDF) z putování - Tři barokní kostely na Zlonicku

Sobota 13. června, odpoledne ve Velvarech a Slaném


Odpoledne jsme zahájili ve velvarském kostele sv. Kateřiny. Na konferenci přijali totiž pozvání restaurátoři akad. mal. Jiří Brodský a akad. mal. Petr Bareš, kteří v letech 1992 – 1994 obnovili cyklus nástěnných maleb v sakristii kostela – takové setkání po patnácti letech. Zjištění objektivní: malby "nezestárly", zatímco my … Účastníci exkurze se pak mohli společně vrátit do historie jejich objevu, do doby, kdy za velvarského faráře P. Františka Halaše byly nástěnné malby ve fragmentech nalezeny, sledovat dobrodružství jejich odkrývání jako celku, nakonec i zjištění, že ústřední motiv Ukřižování zanikl v baroku při vybourání nového okna.

Krátká procházka městem pod vedením PhDr. Jana Pömerla byla zakončena v kostele Všech svatých v Malovarech. Ten je ukázkou památky zachráněné, zakonzervované, s perspektivní možností využití interiéru – lapidárium Velvarska (náhrobníky, sochy). Naštěstí oproti další památce – renesančnímu kostelu sv. Jiří na velvarském hřbitově – tady je ještě čas zvažovat, jak dál. Vyplynula tu i skutečnost, že kněžiště kostela také zdobí staré nástěnné malby, snad mladší než ty ve svaté Kateřině, teprve další průzkum vše upřesní…

K výtvarnému umění patří hudba. Proto na sobotní odpoledne pozvali pořadatelé pěvecký sbor ACANT – sbor studentů pražské Katolické teologické fakulty UK. Koncert proběhl ve zcela zaplněném kostele sv. Kateřiny. Vedle černošských spirituálů a afrických duchovních písní zazněla i hudba Zdeňka Lukáše. Všechny posluchače povzbudilo nasazení sboru a jejich radost ze zpěvu, z kreativity (na snímku sbormistryně Terezie Minářová-Výborná)… jak inspirativní pro další úsilí při záchraně památek … Koncertem ve svaté Kateřině skončil velvarský program a část účastníků se přesunula do Slaného, kde společně s ředitelkou slánského muzea Boženou Frankovou navštívila výstavu Tři slánská barokní zastavení.

Někteří ještě, jak navrhoval program, vystoupili k nově obnovenému slánskému Božímu hrobu (1665), kde byl sobotní bohatý program definitivně zakončen.

čtvrtek 4. června 2009

Sobota 13. června, dopoledne ve velvarském muzeuV sobotu dopoledne zahájila setkání přátel drobných památek – letos pod názvem Památky v naději – Jarmila Štogrová, která vzpomněla na minulá setkání a na místa, kde se konala. Přivítala mezi účastníky starostku města Velvar Ing. Jitku Linhartovou a starostu města Slaného RNDr. Ivo Rubíka. Ten ve svém úvodním vystoupení zdůraznil význam drobných památek v krajině a také zmínil nové možnosti finanční pomoci pro opravu drobných památek ve Středočeském kraji s tím, že se to týká i těch památek, které nejsou evidovány podle zákona č. 20/1987 Sb.

Jako první vystoupil Jan Nepomuk Jiřiště z Bělé pod Bezdězem (Litoměřická diecéze) – Sakrální památky a jejich liturgický význam / ikonografie Mariánského sousoší ve Velvarech. V první části svého příspěvku J. N. Jiřiště připomněl znění dokumentu Druhého vatikánského koncilu Konstituci o posvátné liturgii (Sacrosanctum Concilium), zejména kapitolu 7. (čl. 122 a 123), přičemž naznačil rozdíl mezi památkou liturgickou a náboženskou. Dále uvedl praktické příklady oživování krajiny a začleňování drobných památek do liturgického roku (např. svěcení ratolestí na Květnou neděli). V této souvislosti vyzdvihl zejména spolupráci s občanským sdružením Drobné památky severních Čech. V druhé části se zabýval ikonografií Mariánského obelisku ve Velvarech (část modelu byla v sále vystavena), který vedle aktuální situace té doby, tj. morové epidemie, požárů (proto se nacházejí na sousoší skulptury sv. Šebestiána, sv. Floriána a reliéf sv. Rozálie), zobrazuje na obelisku motivy mariánských litanií (Hvězda jitřní, Brána nebeská…). Obelisk vrcholí sochou Panny Marie Immaculaty. Na závěr podtrhl umělecký význam tohoto díla ve srovnání s obdobnými Tollingerovými pracemi v Žatci a Blíževedlech.


Následoval PhDr. Jan Pömerl (Městské muzeum ve Velvarech) – Drobné památky ve Velvarech a okolí, který přednesl poutavou skicu dějin města Velvar a v závěrečné části seznámil posluchače i s konkrétními drobnými památkami ve městě a okolí. Vedle Trojiční kaple Svěcenky pod Radovičem (na obrázku) zaujal osud sochy sv. Václava, ze které se do dnešních dní zachovala soklová část, a to při cestě na hřbitov u kostela Všech svatých v Malovarech. Jan Pömerl také připravil o drobných památkách ve Velvarech výstavku na chodbě muzea.

Pokračovalo se blokem "památkového praktika". Úvodní referát v této části měla Ing. arch. Eva Volfová (NPÚ – územní odborné pracoviště středních Čech v Praze) – Památkové desatero při obnově drobných stavebních památek. Ta na začátku upozornila na některé opravy drobných staveb na Jesenicku – ocenila tak práci pánů Hornofa a Chalupy, kteří kaple nejen opravují, ale snaží se jim případnou výzdobou vrátit i duchovní rozměr (kaple na obrázku). Zastavila se také u možnosti rehabilitace dřevěných křížů v krajině, tady pochválila práci Luboše Vokouna ze Zbečna u Rakovníka. Poté na konkrétních případech z praxe poukázala i na nevhodné a někdy zcela zbytečné stavební úpravy na drobných památkách, kterých je třeba se vyvarovat.

Zásadní příspěvek zazněl od Ing. arch. Jana BártyPoznámky k opravě památkových omítek. Jan Bárta doporučuje při obnově památek tradiční vápennou technologii omítek a nátěrů. V této souvislosti zdůraznil, že po průzkumu fasády, vyhodnocení omítky a povrchů je třeba s vápennými nátěry dodržet i technologické postupy – třeba teplotu vzduchu při její aplikaci. Neblahé následky porušení těchto pravidel pak přesvědčivě doložil na řadě příkladů. Při diskusi uvedl, že dnešní "laická" barevnost vychází spíše z barevnosti karoserií aut a stavebnice Lego než z optiky tradice. To ostatně několikrát demonstroval na fotografiích, a to i z nedalekého okolí Velvar.

Kamenosochař Alexandr Bláha (Královice u Slaného) ve svém vystoupení Oprava křížků a božích muk na Slánsku / pohled kameníka – postupy a realizace seznámil auditorium s opravou mnoha drobných památek na Slánsku (milník v Tuřanech, Boží muka při silnici Slaný – Smečno, kříž se starobylým nápisem v Pálči…). Zajímavé bylo zejména vztyčení mohutných Božích muk u Vraného – na rozcestí silnic do Pálče a Horní Kamenice v roce 1998.


V posledním bloku aktualizoval PhDr. Miloš Sládek (Památník národního písemnictví) v referátu Čas zarůstajících pastvin myšlenky Martina z Kochemu z jeho knihy Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše. Kochemův text se mu stal východiskem k úvaze třeba nad tím, jak kdysi byl vnímán našimi předky symbol kříže, a to v rovině jejich existence časné i věčné. Z tohoto pohledu a na základě konfrontace s dnešním životním stylem duchovní pastviny české krajiny nezadržitelně zarůstají. Miloš Sládek přednesl svůj příspěvek před kresbou Josefa Šembery, který kol. r. 1820 zachytil barokní krajinu - konkrétně Velvary ze hřbitova v Chržíně …
Zajímavý byl příspěvek Mgr. Jiřího Hampeise (Velvary) Drobné památky okolo Vraného, který byl prezentován ve formě DVD. Tento přístup naznačil nejen možnost jiného způsobu propagace úsilí o nutnosti pečovat o drobné památky v krajině, ale zároveň snímek opět podtrhl skutečnost sepětí drobných památek s historií Slánska, kterou nám na každém kroku připomínají.

Před závěrečným slovem Jarmily Štogrové se Ing. Karel Pávek podělil o zkušenosti z nedokončeného příběhu zhotovení kapličky, kterou připravuje z mohutné části bukového kmene. Jarmila Štogrová uzavřela přednáškový program přehledem hlavních událostí "kapličkářů" od minulého setkání. Posluchače snad nejvíce zaujala nově vytesaná kamenná Boží muka zhotovená podle návrhu arch. Břetislava Štorma v Jarkovicích u Benešova (na obrázku dole). A zazněla také výzva k dalšímu setkání … bylo nadhozeno i téma …cesty v krajině … Kdo převezme velvarskou a slánskou štafetu?
Účastníci setkání: Bareš Petr, akad. mal.; Bárta Jan, Ing. arch.; Bláha Alexandr; Brodský Jiří, akad. mal.; Burian Bohumil; Čečrdle Jan Mgr.; Černý Vladimír; Červinková Petra, Mgr.; Franková Božena; Hampeis Jiří, Mgr.; Holubová Jana; Hornychová Marie; Hortová Martina, Mgr.; Chotívka Jiří; Jiřiště Jan Nepomuk, R. D.; Kotalíková Jana, PhDr.; Kůrková Jitka ing.; Leopold Antonín; Martinková Hana; Měšťan Michal; Novotná Jana; Novotný Jan; Pátková Hana; Pávek Karel, Ing.; Pömerl Jan PhDr.; Plaček Jiří, Ing; Plaček Zdeněk; Plačková Petra; Pröller Miroslav; Přibyl Vladimír PhDr.; Rybář Jan, Ing.; Sládek Miloš, PhDr.; Součková Marie; Suk Miloš; Štogr Josef; Štogrová Jarmila; Štyprová Jana; Urbanová Alena; Volfová Eva, Ing. arch.; Votruba Rudolf, Ing.; Zděnovec Pavel